Flip Expo 18-minute tour

Pinball News 18-minute tour of Flip Expo 2019